Mô tả

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Hướng dẫn

I. LÍ THUYẾT

Phần ôn tập gồm một số nội dung chính dưới đây:

1. Từ Vựng

- Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

- Trường từ vựng

- Từ tượng thanh, tượng hình

- Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

- Các biện pháp tu từ: nói quá, nói giảm nói tránh.

2. Ngữ pháp

- Trợ từ

- Thán từ

- Tình thái từ

- Câu ghép.

II. LUYỆN TẬP

Các em tự làm các bài tập này trong sách giáo khoa.

You've already written a review before!

You cannot rate your own product!

(173)

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

 Xuân Phái 173 205 726